Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

6 stycznia 2018 r.

 

 1. Zamawiający:

„Pod dębem” ośrodek wypoczynkowy jacht serwis Marek Tumiński, Barbara Tumińska,
ul. Żeglarska 15, 12-220 Ruciane-Nida, e-mail: info@poddebem.pl, tel. 874236621

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa solarnego jachtu rekreacyjnego 989 Platinum eco lub inny o porównywalnych parametrach technicznych i podobnym wyposażeniu w ilości 2 sztuk. 

Parametry techniczne:

 • Długość całkowita – 10,58 metra,

 • Długość kadłuba – 9,89 meta

 • Szerokość kadłuba – 3,50 metra,

 • Zanurzenie – 0,50/0,70 metra,

 • Wysokość na KLW – 3,08 metra,

 • Masa całkowita minimalna: 5000 kilogramów

 • Pojemność zbiornika wody – 240 litrów

 • Pojemność zbiornika fekaliów – 47 litrów

 • Zbiornik paliwa 270 L

 • Silnik spalinowy – parametry techniczne: moc – 44,1 kW/60 KM, obroty maksymalne 5500-6000 obr/min, Ilość cylindrów – 4 (w rzędzie), pojemność skokowa silnika – 995 cm³, rozruch elektryczny, biegi F-N-R (przód-luz-wsteczny), zbiornik paliwa 25 litrów, wymagane paliwo – Etylina bezołowiowa min. 90 oktanów.

 • Silnik elektryczny o mocy 160-220 lbs

 • Koje / Osób – 8.

Kadłub – laminat w kolorze białym z oknami panoramiczne z plexi na prawej i lewej burcie, wyposażony w platformę kąpielową laminowaną z drabinką i ster strumieniowy dziobowy w tunelu.

Pokład – laminowana w kolorze białym, wyposażona w: luk kotwiczny, reling burtowy, 2 handrelingi na dachu, 4 knagi cumownicze, miejsce na materac pokładu słonecznego, sterówkę ze sztywnym dachem i oknami, wycieraczki, 2 luki w kabinie dziobowej, otwierane okienko do każdej kabiny rufowej, wentylacja typu UFO do toalety i kabiny magazynowej, światła nawigacyjne typu LED.

Kokpit – samoodpływowy, wyposażony w sofę laminatową a rufie z oparciem w formie relingu, bakistan na butle gazową, roletę zamykająca kokpit zintegrowana w dachu, nierdzewny próg zejściówki.

Messa, kambuz – wnętrze z pełna wysokością stania, zabudowa składająca się z blatu, szafek dolnych i górnych wyposażonych w listwę LED, zlew z kuchenka dwupalnikową, lodówka, stół, sofa, szafka nad sofą.

Wnętrze: kabiny, toalety – wybudowa wnętrza z płyty laminowanej wodoodpornej o kolorze ciemny mahoń, podłoga ze sklejki HPL, tapicerka biała, schody podnoszone na siłowniku. Kabiny: 1 kabina dziobowa i 1 kabina rufowa z oświetleniem górnym i 4 lampkami kierunkowymi, wyposażone w szafki, półki i szuflady, 1 kabina WC z umywalką i wyjściem na korytarz, 2 kabiny magazynowe z wyjściem na korytarz.

Instalacja elektryczne – oświetlenie LED, rozdzielnia elektryczna z wyświetlaczem DCSM, wyłącznik główny prądu, ładowarka 12V/230V/40V, 1 gniazdo 12V na konsoli sterowej, miejsce na akumulatory: życiowy oraz steru strumieniowego dziobowego.

Instalacja wodna – powinna składać się z pompy zęzowej elektrycznej, pompy zęzowej manualnej oraz zbiornika wody pitnej.

Instalacja gazowa – składająca się z instalacji, testera wycieku gazu i reduktora.

Jacht powinien też być wyposażony w panele słoneczne wytwarzające energię elektryczną.

 1. Kryteria:

 • Cena, waga – 80

 • Okres gwarancji, waga – 20

 1. Opis sposobu przyznawania punktów:

Cena (brutto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:

P – punktacja

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach

W – cena ocenianej oferty

a – waga czynnika w kryterium (80)

Okres Gwarancji – według wzoru matematycznego: P = (G/Z) x a, gdzie:

P – punktacja

G – liczba miesięcy gwarancji oferty

Z – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym zgłoszonym przez oferenta okresem gwarancji

a – waga czynnika w kryterium (20)

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia na dostawę jachtu o podobnych parametrach.

 1. Warunki wykluczenia

Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

 • Zostanie złożona po terminie – termin składania ofert mija 17.02.2018 roku o godz. 24:00,

 • Nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,

 • W przypadku istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,

 • Wykonawca nie udokumentuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,

 • Nie będzie zawierała nazwy i adresu Wykonawcy,

 • Nie będzie zawierała ceny i informacji o okresie gwarancji.

 1. Termin składania ofert: 17.02.2018 rok, godzina 24:00.

 2. Miejsce składania ofert: „Pod dębem” ośrodek wypoczynkowy jacht serwis Marek Tumiński, Barbara Tumińska, ul. Sosnowa 1, 12-220 Ruciane-Nida.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę.

 1. Dodatkowe informacje.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna zawierać także termin ważności.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę.

Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia będzie dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia będzie dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 1. Załączniki:

brak

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

18 lutego 2018 r.

 

 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone w dniu 6 lutego 2018 roku na portalu ogłoszeń ARiMR oraz na stronie internetowej firmy „Pod dębem” ośrodek wypoczynkowy jacht serwis Marek Tumiński, Barbara Tumińska wpłynęła 1 oferta na dostawa solarnego jachtu rekreacyjnego 989 Platinum eco lub inny o porównywalnych parametrach technicznych i podobnym wyposażeniu w ilości 2 sztuk.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpiło w dniu 18 lutego 2018 r.
 3. W wyniku weryfikacji złożonych przez oferentów dokumentów stwierdzono, że oferent spełnia warunki konieczne do udziału w postępowaniu i nie istnieje przyczyna, dla której podlegałby wykluczeniu z postępowania.
 4. Wybrano następującą ofertę na realizacje zadania dostawa solarnego jachtu rekreacyjnego 989 Platinum eco lub inny o porównywalnych parametrach technicznych i podobnym wyposażeniu w ilości 2 sztuk:

Yachts Export Poland Sp. J.  Michał Szafrański i Philip Drożdż – Wilkasy ul. Brzozowa 1, 11-500 Giżycko

 1. Wyboru dokonał współwłaściciel firmy Marek Tumiński.
 2. Firmę, której oferta została wybrana powiadomiono, że zostanie jej zlecone wykonanie zadania.

 

Marek Tumiński